دری

پښتو

Eglish

Project Of

MAIL

European Union

مؤسسه ملی قوریه داران افغانستان ( ممقا )

معرفی


مؤسسه ملی قوریه داران افغانسان( ممقا ) به همکاری مالی کمیسون اروپا / پروژه انکشاف باغداری دائمی (PHDP 1& 2) در سال ۲۰۰۸ تاْ سیس شد. مؤسسه ملی قوریه داران افغانستان ( ممقا )‌ بحیث یک نهاد غیر دولتی در وزارت اقتصاد ثبت است. ممقا به عنوان یک بدن در راس بحیث یک نهاد ملی برای تولید کنندگان نهالهای میوه افغانستان عمل می کند. این نهاد از نمایندگان انجمن قوریه داران محلی (انجمنهای قوریه داران) تشکیل شده که اکثریت قوریه داران اصلی در حال رشد کشور شامل آن میباشد. معلومات های تازه که در آخر ۲۰۱۸ رسیده؛ ممقا فعلاْ ۲۹ انجمنه عضو در ۲۶ ولایت افغانستان دارد.


خدمات اصلی ارائه شده توسط این نهاد قراززیر است:


 • ارائه کمک های فنی به تمام تولید کنندگان قوریه در افغانستان.
 • ثبت نام، تفتیش و تصدیق تمام نهالهای واجد شرایط وچاپ لیبل برای قوریه های تصدیق شده.
 • ترویج نهالها نوع مطابق به اصل و عاری از ویروس درختان مادری به مالکین قوریه های مادری انجمنهای قوریه داران.
 • فراهم کردن پایه های ریشه یی عاری از ویروس ازتمام انواع به قوریه داران اعضای انجمنها.
 • ارائه انواع آموزش های فنی به آمرین ساحوی انجمنها و مامورین ترویج نهاد های غیر دولتی و دیگر نهادهای خارجی که مشغول به کار توسعه قوریه داری در افغانستان میباشد.
 • فراهم کردن تشخیص وآزمایش ویروس، قارچ ؛ باکتریا به باغداران و اعضای انجمنها.
 • بهبود بخشیدن تخنیک های قوریه داری
 • ارائه پنگهای تصدیقی نوع مطابق به اصل از تمام انواع میوه های موجود در افغانستان جهت تولید نهالهای تصدیقی توسط قوریه داران.
 • تسهیل بخشیدن بخاطر پیشرفت نهالهای تصدیقی توسط اعضای انجمنا درتمام ولایات افغانستان و صادرات به دیگر کشورها.
 • فراهم کردن درختان تولید کننده تخم ستروس و نهال تصدیقی از تمام انواع ستروس به باغداران.
 • ایجاد پارک ها و مناظر مختلف مطابق نیازمندیهای مشتری.
 • بهبود بخشیدن تجارت و ارتقاْ خدمات بازاریابی.

.